Garanti Şartları

 1. Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız tarafından garanti kapsamına alınmıştır.

 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacak veya yaptırılacaktır.

 5. Malın;

  • Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması
  • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporda arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında mal ücretsiz olarak değiştirilecek, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi uygulanacaktır.

   

 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlarda aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Garanti hükümleri uygulanmaz.

 7. Arızalarda kullanım hatası bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.

 8. Garanti süresi içerisinde servis istasyonları tarafından yapılması zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.

 9. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

 10. Tüketici lehine tanınabilecek haklar ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.